A+ A A-

OBAVJEŠTENJE 12.07.2016.

ČLANOVIMA IZVRŠNOG ODBORA
-Jeleni Radić, Milanki Tomović, Biljani Bojović, Hajdani Brnović, Ivanu Pavićeviću i Milošu Jovoviću-
i
ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA
-Slađani Bajović, Suzani Savović i Budimiru Radulovću-

U skladu sa članom 24 stav 4 Pravila o organizaciji i načinu rada Sindikalna organizacije sudova za prekršaje Crne Gore saziva se vanredna sjednica Izvršnog odbora.Sjednica će se održati dana 22. jula 2016. godine u prostorijama Višeg suda za prekršaje Crne Gore, sa početkom u 11,00 časova.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1.Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice;
2.Razmatranje rezultata realizacije Godišnjeg plana;
3.Razmatranje predloga Pravilnika o materijalno-finansijskom poslovanju;
4.Razmatranje broja članova sindikata koji će učestvovati na sportsko-rekreativnim susretima u Ohridu od 15.09. do 18.09.2016. godine;
5.Donošenje odluka po podnijetim zahtjevima za novčanu pomoć;
6.Informacija o sastanku sa predsjednicima sindikalnih organizacija sudova;
7.Informacija o učešću predsjednika u radu Glavnog odbora Sindikata uprave i pravosuđa CG i Skupštini SSCG;
8.Informacija o praćenju primjene Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa u prvoj polovini 2016. godine na nivou sudova za prekršaje;
9.Tekuća pitanja;

Ukoliko neko od članova Izvršnog ili Nadzornog odbora nije u mogućnosti da prisustvuje sjednici, potrebno je da blagovremeno obavijesti predsjednika.

SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE

                                                                                                              PREDSJEDNIK
                                                                                                              Saša Šimun, s.r.

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025