A+ A A-

PROPISI

Ustav Crne Gore

Zakon o sudovima

Sudski poslovnik Obrasci

Pravilnik o mjerama zastite i zdravlja na radu pri koriscenju opreme sa ekranima

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o državnim i drugim praznicima

Zakon o svetkovanju vjerskih praznika

Zakon o državnim službenicima i namještenicima

Zakon o inspekciji rada

Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova

Zakon o PIO

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom

Zakon o radu

Zakon o reprezentativnosti sindikata

Zakon o slobodnom pristupu informacijama

Zakon o štrajku

Zakon o volonterskom radu

Zakon o zabrani diskriminacije

Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom

Zakon o zabrani zlostavljanja na radu

Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti

Zakon o zaštiti i zdravlju na radu

Zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore

Zakon o zdravstvenom osiguranju

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o pravima pacijenata

Odluka Sudskog savjeta o varijabilnom dijelu zarade

Odluka o uvećanju zarade državnim službenicima i namještenicima za obavljanje određenih poslova

Uredba o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru

Odluka o rješavanju stambenih potreba državnih službenika i namještenika

Pravilnik o ostvarivanju prava na privremenu spriječenost za rad i Prilog Pravilnika

Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavca i zaposlenog o prevenciji i zaštiti od zlostavljanja na radu

Pravilnik o okvirnim mjerilima rada za određivanje potrebnog broja sudija i državnih službenika i namještenika u sudu

Etički kodeks državnih službenika i namještenika

Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (prečišćeni tekst)

Pravilnik o koeficijentima složenosti poslova za zaposlene u sudu ("Sl. list CG", br. 23/2016)

 

Kolektivni ugovori

 

Opšti kolektivni ugovor

Granski kolektivni ugovor za oblast uprave i pravosuđa

 

 

Pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u sudovima za prekršaje

 

Pravilnik o sistematizaciji-Bijelo Polje

Pravilnik o sistematizaciji-Podgorica

Pravilnik o sistematizaciji-Viši sud za prekršaje Crne Gore

 

Međunarodni propisi

 

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

Povelja o osnovnim pravima EU

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima

Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

Konvencija o radničkim predstavnicima (Br.135)

Konvencija o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organizovanje (Br.87)

Konvencija o pravu na organizovanje i kolektivno pregovaranje (Br.98)

Konvencija o tripartitnim konsultacijama MRS

Preporuka Br.113

Preporuka Br.152

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025