A+ A A-

O SINDIKALNOJ ORGANIZACIJI

09052016

Sindikalna organizacija Sudova za prekršaje Crne Gore je sindikalni oblik organizovanja zaposlenih u sudovima za prekršaje u Crnoj Gori.

Osnovana je kao jedinstvena sindikalna organizacija za teritoriju Crne Gore, dana 23. decembra 2010. godine u Podgorici, od strane zaposlenih u tadašnjim područnim organima za prekršaje i Vijeću za prekršaje Crne Gore, pod nazivom Sindikalna organizacija prekršajni organi Crne Gore.

Na ovaj način po prvi put je došlo do sindikalnog organizovanja zaposlenih u sudovima za prekršaje, s obzirom da u ranijem periodu nije bilo sindikalnog aktivizma ili je pak isti bio sveden na zanemarljiv nivo, u okviru pojedinih organa za prekršaje.

Sindikalna organizacija je upisana u Registar sindikalnih organizacija dana 26. januara 2011. godine u Knjizi broj II, na strani 33,pod rednim brojem 1516 (Potvrda Ministarstva rada i socijalnog staranja broj: 0201-292 od 26. januara 2011. godine), dok je dana 14. novembra 2011. godine upisana u Registar reprezentativnih sindikata u Knjizi broj I, na strani 271, pod rednim brojem 271 (Potvrda Ministarstva rada i socijalnog staranja broj: 0201-5932 od 14. novembra 2011. godine).

Nakon donošenja novog Zakona o sudovima ("Sl list CG", br.11/2015) kojim su umjesto sedamnaest područnih organa za prekršaje i Vijeća za prekršaje Crne Gore osnovani sudovi za prekršaje u Podgorici, Budvi i Bijelom Polju i Viši sud za prekršaje Crne Gore, u skladu sa novom organizacijom poslodavca, na Skupštini Sindikalne organizacije od 15. aprila 2016. godine, sindikalna organizacija je promjenila naziv u Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore. Na istoj Skupštini donijeta su nova Pravila o organizaciji i načinu rada Sindikalne organizacije sudova za prekršaje Crne Gore kojima je unutrašnja organizacija upodobljena za sadašnjom organizacijom poslodavca. Navedene promjene su u skladu sa Pravilnikom o registraciji sindikalnih organizacija („Sl.list CG“, br.33/10) i Pravilnikom o registraciji reprezentativnih sindikata („Sl. list CG“, br.36/10) izvršene u Registru sindikalnih organizacija i Registru reprezentativnih sindikata, dana 26. aprila 2016. godine (Potvrde Ministarstva rada i socijalnog staranja broj: 72-89/16-2 i 72/90/16-2, obje od 26. aprila 2016. godine).

Odlukom Osnivačke Skupštine od 23. decembra 2010. godine Sindikalna organizacija je udružena u Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore pri Savezu Sindikata Crne Gore.

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025