A+ A A-

OBAVJEŠTENJE 16.12.2016.

ČLANOVIMA IZVRŠNOG ODBORA

-Jeleni Radić, Milanki Tomović, Biljani Bojović, Aneli Kačar, Hajdani Brnović, Ivanu Pavićeviću i Milošu Jovoviću-

i

ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

-Slađani Bajović, Suzani Savović i Budimiru Radulovću-

U skladu sa članom 24 stav 4 Pravila o organizaciji i načinu rada Sindikalne organizacije sudova za prekršaje Crne Gore saziva se sjednica Izvršnog odbora.

Sjednica će se održati dana 20. decembra 2016. godine (utorak)  u prostorijama Saveza Sindikata Crne Gore, Ul. Novaka Miloševa br.29 u Podgorici (prvi sprat), sa početkom u 11,00 časova.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

Dnevni red

1.Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice;

2.Razmatranje rezultata realizacije Godišnjeg plana rada za 2016. godinu;

3.Pregled članstva i finansijskog stanja Sindikalne organizacije;

4.Utvrđivanje  predloga Pravilnika o materijalno-finansijskom poslovanju;

5.Donošenje odluke o deponovonju drugog potpisa za raspolaganje sredstvima na računu;

6.Utvrđivanje Predloga Godišnjeg plana rada za 2017. godinu;

7.Informacija o postupcima vezanim za problem raspoređivanja zaposlenih koji nemaju odgovarajući nivo stručne spreme;

8.Informacija o problemima vezanim za zarade pripravnika;

9.Informacija o sastanku predsjednika Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore i predsjednika  Sindikalne organizacije sudova za prekršaje sa Sekretarkom Ministarstva pravde ( kolektivni ugovor, modusi za stambena pitanja i druga pitanja);

10.Informacija o sastanku zamjenika predsjednika sa direktoricom Sekretarijata Sudskog savjeta u vezi sa isplatom stimulativnog dodatka u 2017. godini i drugim  pitanjima;

11.Informacija o učešću delegata na Kongresu Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore;

12.Informacija o aktivnostima predsjednika Sindikalne organizacije vezanim za izradu nacrta kolektivnog ugovora za zaposlene u sudovima;

13.Informacija o učešću predsjednika Sindikalne organizacije u radu Glavnog odbora Sindikata uprave i pravosuđa i Skupštini SSCG;

14.Donošenje odluka po podnijetim zahtjevima za novčanu pomoć;

15.Određivanje člana koji će formirati elektronsku bazu potpisanih ugovora za kupovinu na rate i podnošenje inicijative Sekretarijatu Sudskog savjeta za uredno postupanje računovodstva po administrativnim zabranama;

16.Donošenje nove odluke o raspodjeli članarine shodno članu 46 Statuta Saveza sindikata Crne Gore i urgencija za direktno odbijanje dijela članarine koji pripada sindikalnim asocijacijama;

17. Donošenje odluke o kupovini novogodišnjih paketića za djecu članova sindikata;

18.Ostalo;

Ukoliko neko od članova Izvršnog ili Nadzornog odbora nije u mogućnosti da prisustvuje sjednici, potrebno je da blagovremeno obavijesti predsjednika.

Sjednici može da prisustvuje svaki zainteresovani član sindikata, s tim što je svoj dolazak dužan najaviti predsjedniku Sindikalne organizacije.

S uvažavanjem,

SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE

                                                                                            PREDSJEDNIK

                                                                                             Saša Šimun

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025