A+ A A-

Obavještenje 26.12.2019.

Poštovani članovi,

Obavještavamo Vas da je dana 20.12.2019. godine održana sjednice Izvršnog odbora naše sindikalne organizacije.Navedenoj sjednici su prisustvovali svi članovi Izvršnog i Nadzornog odbora, osim g-dina Zorana Tasevskog koji se iz opravdanih razloga nije mogao odazvati pozivu.

Na navedenoj sjednici su članovi organa detaljno upoznati o svim preduzetim aktivnostima u prethodnom periodu, podnijetim inicijativama, održanim sastancima, kao i o formiranju novog Strukovnog odbora sindikalnih organizacija zaposlenih u sudovima i tužilaštvima pri sindikatu Uprave i pravosuđa Crne Gore, kojoj grani pripada naša sindikalna organizacija od svog osnivanja.

Pored navedenog, prilikom analize rezultata rada, jednoglasno je ocijenjeno da je u toku 2019. godine naš sindikat uspješno obavljao sindikalnu aktivnost, te konstatovano da one aktivnosti koje smo trebali realizovati sa ostalim sindikalnim organizacijama iz sudova nijesu bile uspješne iz razloga što je dio sindikalnih organizacija u sudovima, nakon što su poslodavcu upućene inicijative za rješavanje više složenih problema zaposlenih i inicijative za pregovaranjem Kolektivnog ugovora za zaposlene u sudovima, čiji su nacrti, kao što ste već upoznati, sačinjeni od strane naše sindikalne organizacije, najednom odlučile da formiraju posebnu sindikalnu granu, pri čemu ključni propisi kojima se regulišu prava i obaveze zaposlenih u sudovima (Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Etički kodeks državnih službenika i namještenika i dr) upućuju da je sindikalno opravdano za većinu zaposlenih da ostanemo zajedno sa upravom kako bismo efikasnije tražili prava rješenja za poboljšanje zarada i drugih prava zaposlenih u sudstvu, a posebno ako se ima u vidu da u prethodnom periodu nije bilo sluha za naše inicijative za utvrđivanje posebnih službeničkih zvanja u sudskoj administraciji i slično. Kao ozbiljan sindikat, koji je na sindikalnoj razini u proteklih deset godina uvijek njegovao krajnja korektan i otvoren socijalni dijalog sa poslodavcem i drugim subjektima, ne želeći da spekulišemo o motivima ovakvog djelovanja drugih sindikalnih organizacija, odlučeno je da se više ne osvrćemo na podjele u grani već da svim kapacitetima krenemo u realizaciju planiranih obaveza, tj. da se za razliku od drugih ne igramo sindikata zarad interesa pojedinaca, već da nastavimo da se bavimo pravim sindikalnim djelovanjem, pri tom duboko njegujući socijalni dijalog kao napoželjniji instrument sindikalnog djelovanja.Stoga, donijeta je odluka da se odmah na početku 2020. godine obnove sve inicijative prema poslodavcu i da se sa nivoa našeg sindikata zahtijeva nastavak pregovora po svim osnovama.

Poseban osvrt je dat na sastanak sa predsednikom Sudskom savjeta i predstavnicima Sekretarijata, te na činjenicu da članovima sindikata onih sindikalnih organizacija iz sudova koje su ostale u Sindikatu uprave i pravosuđa, za razliku od novoformirane grane, nijesu finansirane sporste igre od strane poslodavca, pri čemu je isto konstatovano kao neprihvatljivo i u najmanju ruku nekorektno, a posebno ako se ima u vidu da je Sudskom savjetu ostavljen primjereni rok za izmirivanje obaveze.  Po nalogu nadležnih navedeni "propust" je otklonjen i naloženo je da se ista obaveza odmah ispoštuje.

Takođe, na navedenoj sjednici donijeta je odluka o početku isplata povratnih novčanih pomoći članovima sindikalne organizacije, na koji način je naša sindikalna organizacija skoro u cjelosti zaokružila materijalna davanja predviđena Pravilnikom o raspolaganju sindikalnom članarinom. U vezi sa navedenim pitanjem usvojen je i Pravilnik o povratnim novčanim pomoćima, te formirana posebna Komisija koja će odlučivati po zahtjevima članova.Pored navedenog, u narednoj godini članovi naše sindikalne organizacije imaće u ponudi i posebne turističe aranžmane sa povoljnim plaćanjem na rate.

Između ostalog, prisutni su upoznati od strane predsjednika g-dina Miloša Jovovića da je u okviru Sindikata uprave i pravosuđa u toku formiranje Stambene zadruge, po uzoru na prosvetu i zdravstvo, te da naša grana sprema niz drugih povoljnosti za svoje članove, a o čemu će članstvo biti blagovremeno obaviješteno.

 

 

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025