A+ A A-

OBAVJEŠTENJE 16.10.2021. godine

Poštovani članovi,

Upoznajemo vas da je juče, 15. oktobra 2021. godine, održana sjednica Izvršnog odbora Sindikalne organizacije sudova za prekršaje Crne Gore. Navedenoj sjednici su, pored članova Izvršnog odbora, prisustvovali članovi Nazornog odbora, kao i više zainteresovanih članova sindikata.

Takođe, sjednici je prisustvovao i g-din Nenad Rakočević-predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore.

Na  sjednici je donijeto više zaključaka vezano za buduće aktivnosti povodom neisplaćivanja nadoknada za dežurstvo i pripravnost u sudovima, kao i u vezi sa drugim redovnim aktivnostima sindikata koje su bile na dnevnom redu.

Zaključci  i zapisnik sa iste sjednice biće blagovremeno objavljeni na našem sajtu, najkasnije do 20.10.2021. godine.

Ono što je trenutno aktuelno, a  vezano je za rješavanje problema neisplaćivanja naknada za dežurstvo i pripravnost je to da je Ministartvo finansija i socijalnog staranja, dopisom broj 08-13100/2 od 08.10.2021. godine, koji je dostavljen Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova dana 14.10.2021.  godine, obavijestilo Agenciju da prihvata mirno rješavanje spora traženo od strane Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore, na koji način je data šansa nastavku socijalnog dijaloga i brzom potpisivanju izmjena i dopuna Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa, te trajnom rješavanju pitanja  dežurstva i pripravnosti.

Sadržaj predloga za mirno rješavanje spora i obavještenje ministarstva možete pogledati na sljedećim linkovima: Predlog i Obavještenje.

Takođe, upoznajemo vas i sa sadržajem zvanične izjave za medije g-dina Borisa Marića-državnog sekretara u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, objavljene u DN Vijesti dana 15.10.2021. godine, u kojoj se iskazana puna spremnost nastavku daljih pregovora sa našom sindikalnom asocijacijom, pregovaranju GKU-a i hitnom rješavanju problema vezanih za dežurstvo i pripravnost.Pored navedenog, istom izjavom su afirmisani i zahtjevi Sindiakta uprave i pravosuđa Crne Gore koji se odnose na linearno uvećavanje zarada nakon početka primjene nove minimalne zarade, shodno sadašnjim planovima Ministarstva finansija i socijalnog staranja, a koji su zahtjevi iznijeti na našoj pres konferenciji od 08.10.2021. godine. Sa izjavom g-dina Marića možete se upoznati na sljedećem linku Izjava.

O svim budućim aktivnostima koje se odnose na ovu temu, kao i drugim aktivnostima našeg sindikata, bićete blagovremeno informisani na ovom sajtu. 

S uvažavanjem,

SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025