A+ A A-

OBAVJEŠTENJE 26.10.2021. godine

Poštovani članovi,

Imajući u vidu određena proizvoljna tumačenja odredaba GKU-a od strane poslodavca u vezi sa isplatama jubilarnih nagrada, shodno zaključcima sa sjednice Izvršnog odbora od 15.10.2021. godine, u prilogu dopisa od 25.10.2021. godine koji je proslijeđen predsjednicima sudova za prekršaje, istima je dostavljeno i mišljenje Odbora za praćenje, primjenu i tumačenje GKU-a vezano za ovo pitanje. Upoznajemo vas sa sadržajem navedenog dopisa i sa samim Mišljenjem (klikni na link Dopis).

Ovom prilikom ukazujemo da je najbolji put za rješavanje svih nedoumica vezanih za primjenu GKU-a, kao i u vezi sa drugim problemima i nedoumicama sa kojima se susrećete u svakodnevnom radu a tiču se nadležnosti sindikata, da nam se odmah obratite pismenim putem kako bismo navedenu situaciju ispitali u cjelosti i u skladu sa istom preduzeli adekvatne sindikalne mjere.

S uvažavanjem,

SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE

 

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025