A+ A A-

OBAVJEŠTENJE 14.12.2021. godine

  • Objavljeno utorak, 14 decembar 2021 11:03

Poštovani članovi,

Obavještavamo Vas da će se sjednica Izvršnog i Nadzornog odbora Sindikalne organizacije sudova za prekršaje održati dana 17. decembra 2021. godine, shodno pozivu dostavljenom članovima navedenih odbora.

Sa zaključcima sa pomenute sjednice bićete blagovremeno upoznati.

Takođe, sa sadržajem zapisnika sa prethodne sjednice možete se upoznati OVDJE.

S uvažavanjem,

SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE

OBAVJEŠTENJE 26.10.2021. godine

  • Objavljeno utorak, 26 oktobar 2021 12:39

Poštovani članovi,

Imajući u vidu određena proizvoljna tumačenja odredaba GKU-a od strane poslodavca u vezi sa isplatama jubilarnih nagrada, shodno zaključcima sa sjednice Izvršnog odbora od 15.10.2021. godine, u prilogu dopisa od 25.10.2021. godine koji je proslijeđen predsjednicima sudova za prekršaje, istima je dostavljeno i mišljenje Odbora za praćenje, primjenu i tumačenje GKU-a vezano za ovo pitanje. Upoznajemo vas sa sadržajem navedenog dopisa i sa samim Mišljenjem (klikni na link Dopis).

Ovom prilikom ukazujemo da je najbolji put za rješavanje svih nedoumica vezanih za primjenu GKU-a, kao i u vezi sa drugim problemima i nedoumicama sa kojima se susrećete u svakodnevnom radu a tiču se nadležnosti sindikata, da nam se odmah obratite pismenim putem kako bismo navedenu situaciju ispitali u cjelosti i u skladu sa istom preduzeli adekvatne sindikalne mjere.

S uvažavanjem,

SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE

 

OBAVJEŠTENJE 26.10.2021. godine

  • Objavljeno utorak, 26 oktobar 2021 12:22

Obavještenje članovima sindikata iz Odjeljenja u Kotoru

Poštovani,

Povodom vašeg obraćanja, vezano za javni poziv Opštine Kotor i učešće sindikata u postupku rješavanja stambenih potreba zaposlenih u tom odjeljenju, upoznajemo vas da smo dopisom od 25. oktobra 2021. godine inicirali pred Sindikatom uprave i pravosuđa uključivanje granskog sindikata u ovaj postupak, u cilju stvaranja preduslova za uspješnu realizaciju istog, prvenstveno kroz okončanje započetih aktivnosti na formiranju stambene zadruge. Shodno donijetim zaključcima sa sjednice Izvršnog odbora od 15.10.2021. godine vezano za ovo pitanje, u budućim aktivnostima daće se sa nivoa naše sindikalne organizacije, kao i sa nivoa granskog sindikata, maksimalni napori da se iznađe što povoljniji način rješavanja stambene problematike zaposlenih.

O svim daljim aktivnostima vezanim za ovu temu bićete blagovremeno obavješteni.

S uvažavanjem,

SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE

OBAVJEŠTENJE 26.10.2021. godine

  • Objavljeno utorak, 26 oktobar 2021 12:09

Poštovani članovi,

Upoznajemo vas sa zaključcima koji su donijeti na sjednici Izvršnog odbora Sindikalne organizacije Sudova za prekršaje Crne Gore, održane dana 15. oktobra 2021. godine.

Zaključke možete pogledati klikom na sljedeći link Zaključci.

Takođe, vezano za problem isplata naknada za dežurstvo i pripravnost upoznajemo vas sa novim detaljima koji su se desili u prethodnih nekoliko dana:

U cilju izbjegavanja sukoba interesa određena je nova miriteljka pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova i očekuje se nastavak pregovora.

Na poziv državnog sekretara Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava g-dina Borisa Marića, dana 25. oktobra 2021. godine, održan je sastanak sa predstavnicima Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore. Na navedenom sastanku, koji je bio krajnje konstruktivan i obećavajući, predstavnici sindikata su upoznati da je u toku formiranje pregovaračkog tima od strane poslodavca koji će učestvovati u nastavku pregovaranja izmjena i dopuna GKU-a, te da će isti iz okvira svoje nadležnosti dati doprinos ubrzavanju pregovaračkog procesa (link  http://sindupcg.me/odrzan-sastanak-sa-drzavnim-sekretarom-ministarstva-pravde-borisom-maricem/).

Pored navedenog, u cilju rješavanja problema isplata nakana za dežurstva i pripravnost, kao i drugih problema zaposlenih u sudovima, zatražen je sastanak sa vd predsjednicom Vrhovnog suda Crne Gore i isti će biti održan u toku sljedeće sedmice.

O svim daljim aktivnostima i informacijama vezanim za ovu temu bićete blagovremeno upoznati.

 SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE

OBAVJEŠTENJE 16.10.2021. godine

  • Objavljeno subota, 16 oktobar 2021 12:32

Poštovani članovi,

Upoznajemo vas da je juče, 15. oktobra 2021. godine, održana sjednica Izvršnog odbora Sindikalne organizacije sudova za prekršaje Crne Gore. Navedenoj sjednici su, pored članova Izvršnog odbora, prisustvovali članovi Nazornog odbora, kao i više zainteresovanih članova sindikata.

Takođe, sjednici je prisustvovao i g-din Nenad Rakočević-predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore.

Na  sjednici je donijeto više zaključaka vezano za buduće aktivnosti povodom neisplaćivanja nadoknada za dežurstvo i pripravnost u sudovima, kao i u vezi sa drugim redovnim aktivnostima sindikata koje su bile na dnevnom redu.

Zaključci  i zapisnik sa iste sjednice biće blagovremeno objavljeni na našem sajtu, najkasnije do 20.10.2021. godine.

Ono što je trenutno aktuelno, a  vezano je za rješavanje problema neisplaćivanja naknada za dežurstvo i pripravnost je to da je Ministartvo finansija i socijalnog staranja, dopisom broj 08-13100/2 od 08.10.2021. godine, koji je dostavljen Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova dana 14.10.2021.  godine, obavijestilo Agenciju da prihvata mirno rješavanje spora traženo od strane Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore, na koji način je data šansa nastavku socijalnog dijaloga i brzom potpisivanju izmjena i dopuna Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa, te trajnom rješavanju pitanja  dežurstva i pripravnosti.

Sadržaj predloga za mirno rješavanje spora i obavještenje ministarstva možete pogledati na sljedećim linkovima: Predlog i Obavještenje.

Takođe, upoznajemo vas i sa sadržajem zvanične izjave za medije g-dina Borisa Marića-državnog sekretara u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, objavljene u DN Vijesti dana 15.10.2021. godine, u kojoj se iskazana puna spremnost nastavku daljih pregovora sa našom sindikalnom asocijacijom, pregovaranju GKU-a i hitnom rješavanju problema vezanih za dežurstvo i pripravnost.Pored navedenog, istom izjavom su afirmisani i zahtjevi Sindiakta uprave i pravosuđa Crne Gore koji se odnose na linearno uvećavanje zarada nakon početka primjene nove minimalne zarade, shodno sadašnjim planovima Ministarstva finansija i socijalnog staranja, a koji su zahtjevi iznijeti na našoj pres konferenciji od 08.10.2021. godine. Sa izjavom g-dina Marića možete se upoznati na sljedećem linku Izjava.

O svim budućim aktivnostima koje se odnose na ovu temu, kao i drugim aktivnostima našeg sindikata, bićete blagovremeno informisani na ovom sajtu. 

S uvažavanjem,

SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE

OBAVJEŠTENJE 15.10.2021. godine

  • Objavljeno petak, 15 oktobar 2021 08:29

SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE

            Djel.br.32/21                         Podgorica, dana 12. oktobra 2021. godine

                                      

ČLANOVIMA IZVRŠNOG ODBORA

i

ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

Poštovane/i

            U skladu sa članom 24 stav 4 Pravila o organizaciji i načinu rada Sindikalne organizacije sudova za prekršaje Crne Gore saziva se sjednica Izvršnog odbora.

            Sjednica će se održati dana 15. oktobra 2021. godine (petak) u Zgradi Saveza Sindikata Crne Gore, treći sprat (mala sala), sa početkom u 11,00 časova.

            Za sjednicu se predlaže sljedeći

Dnevni red

1.Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice;

2.Informacija o preduzetim aktivnostima u vezi sa neisplaćivanjem dodataka za dežurstvo i definisanje narednih mjera u vezi sa navedenim pitanjem;

3. Razmatranje funkcionisanja unutrašnjih procedura vezanih za zahtjeve zaposlenih;

4.Informacija o drugim redovnim sindikalnim aktivnostima u 2021. godini;

5.Razno;

            Ukoliko neko od članova Izvršnog ili Nadzornog odbora nije u mogućnosti da prisustvuje sjednici, potrebno je da o svom odsustvu blagovremeno obavijesti predsjednika.

            Na sjednicu se poziva i g-đa Milena Lacman iz Suda za prekršaje u Budvi, u svojstvu člana Komisije za dodjelu povratnih novčanih pomoći.

            Sjednici Izvršnog odbora mogu da prisustvuju svi zainteresovani članovi sindikata, te su stoga predsjednici Sindikalnih podružnica dužni obavijestiti članove sindikata da imaju ovu mogućnost i da mogu neposredno prisustvovati sjednici.

            O prisustvu broja članova sindikata sjednici, predsjednici sindikalnih podružnica su dužni obavijestiti predsjednika Sindikalne organizacije najkasnije do kraja radnog dana 14.10.2021. godine, kako bi se obezbjedili nesmetani tehnički uslovi za prisustvo svih zainteresovanih.

            Radni materijali u vezi sa dosadašnjim aktivnostima sindikata u ovoj godini biće objavljeni na sajtu sindikalne organizacije, najkasnije do kraja radnog dana 13.10.2021. godine.

            Preporučuje se predsjednicima sindikalnih podružnica da za sastanak pripreme informaciju koliko je zaposlenih u njihovom sudu dežuralo od juna do oktobra mjeseca i koliko je ostvareno časova dežurstva.Takođe, valjalo bi pribaviti podatak koliko je predmeta rješavano u toku trajanja dežurstva u naznačenom periodu (jun-oktobar 2021. godine).

            Na sastanku je obavezno korišćenje epidemioloških maski i prisutni su dužni da se pridržavaju važećih epidemioloških mjera.

            S uvažavanjem,

                                                                                                          PREDSJEDNIK

                                                                                                           Miloš Jovović

           

           

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025